اجلاس اوآنا؛ تقویت دوستی ملت‌ها و مقابله مشترک با چالش‌ها


هجدهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه (اوآنا) در هفته جاری به میزبانی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) برگزار خواهد شد و بدون تردید این اجلاس حرکت رو به رشد رسانه های این حوزه برای تقویت دوستی ملتها و تحقق مقابله و مواجهه مشترک با چالش های جهانی را فراهم خواهد آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84919632/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/84919632/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7