اخبار داغ: CPI داغ انگلستان پوند را افزایش می دهد، GBP/USD بالاتر از 1.24


منبع: https://www.dailyfx.com/news/forex-breaking-news-hot-uk-cpi-augments-pound-gbp-usd-above-1-24-wv-20230524.htmlمنبع: https://www.dailyfx.com/news/forex-breaking-news-hot-uk-cpi-augments-pound-gbp-usd-above-1-24-wv-20230524.html