ادعای ژنرال سابق آمریکایی درباره اهداف چین در قبال واشنگتن و مسکو


تهران- ایرنا- “دیوید پرکینز” ژنرال بازنشسته آمریکایی ادعا کرد که چین می‌خواهد آمریکا و روسیه تمرکزشان بر روی جنگ اوکراین باشد تا پکن قوی‌تر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084453/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88منبع: https://www.irna.ir/news/85084453/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88