استاندار اردبیل به سفیر چین پیشنهاد سرمایه‌گذاری داد


اردبیل-ایرنا- استاندار اردبیل با اشاره به برخی پروژه‌ها و ظرفیت‌های مهم استان، همکاری بین چین و استان اردبیل را در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی، گردشگری و کشاورزی امکان‌پذیر دانست و پیشنهادهایی را به سفیر چین در کشورمان ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093974/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85093974/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF