اشتیاق گردشگردان چینی برای سفر به ایران


تهران – ایرنا – بعد از سه سال توقف سفرهای گردشگران چینی به دلیل محدودیت های کرونایی، حالا آنها دوباره خود را آماده از سرگیری سفرهای خارجی می کنند با این تفاوت که بعد از این توقف سه ساله، تغییر قابل توجهی در مقاصد این سفرها ایجاد شده و ایران جایگاه ویژه ای در میان کشورهای مقصد برای چینی ها یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061522/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85061522/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86