انفجار در بزرگترین نیروگاه حرارتی کره شمالی


تهران – ایرنا – خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دیگ بخار نیروگاه حرارتی پوکچانگ – بزرگترین نیروگاه حرارتی کره شمالی – به دلیل بهره‌گیری بیش از حد از این سامانه منفجر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983066/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/84983066/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C