اهمیت سفر رئیسی به پکن از نگاه نیوزویک


تهران- ایرنا- نشریه نیوزویک با پرداختن به ابعاد مهم سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکن، این اقدام را یک فرصت مهم برای هر دو کشور ایران و چین توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030826/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C%DA%A9منبع: https://www.irna.ir/news/85030826/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C%DA%A9