ایران و چین روی ریل تقویت همکاری فرهنگی-گردشگری/ نمایشگاه عکاسی معاصر ایران در شهر «شیان»


تهران – ایرنا – در ادامه روند تقویت روابط و همکاری های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، نشست تبادل فرهنگی-گردشکری و نمایشگاه عکاسی معاصر ایران در شهر شیان چین برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094276/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C