بالون‌های آمریکایی بیش از ۱۰ بار در حریم هوایی چین پرواز کرده‌اند


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: بالون‌های بلندپرواز آمریکایی از ژانویه ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۱۰ بار به طور غیرقانونی بر فراز حریم هوایی چین پرواز کرده‌اند و اولین کاری که واشنگتن باید انجام دهد این است که به جای تهمت و افترا، رفتار خود را بازتاب دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029252/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85029252/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF