بررسی مداخلات سازمان یافته خارجی در تحولات منطقه با حضور اندیشمندان پاکستانی


تهران – ایرنا – جمعی از اندیشمندان پاکستانی با بررسی نقش مداخلات سازمان یافته خارجی در تحولات منطقه،بر لزوم دشمن شناسی، همکاری برای مقابله با جنگ ترکیبی، ترویج مراودات فرهنگی، نحوه پیشگیری نفوذ بیگانگان و روشنگری درباره رویکرد تبعیض آمیز غرب در قبال کشورهای مستقل به ویژه دولت های اسلامی تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970859/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/84970859/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86