تاملی بر سخنان وزیر خارجه چین در مصر؛ ضرورت احترام به تمامیت ارضی کشورها


تهران – ایرنا – بیش از یک ماه از سفر رئیس جمهوری چین به ریاض که همزمان با آن بیانیه مداخله جویانه و عاری از واقعیت های تاریخی، بطور مشترک بین شورای همکاری خلیج فارس و چین امضا شد می گذرد؛ بیانیه ای که با سخنان اخیر وزیر امور خارجه چین در قاره مبنی بر “ضرورت احترام به تمامیت ارضی کشورها” چندان همخوانی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002632/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85002632/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA