تجارت چین و آسیای مرکزی رکورد شکست


تهران – ایرنا – حجم تجارت چین با آسیای مرکزی در سه ماهه اول سال جاری میلادی با ۲۲ درصد رشد به بیش از ۷۰ میلیارد دلار رسید که به گفته خبرگزاری شینهوا یک رکورد بیسابقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091226/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85091226/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA