حذف تایوان از مجمع سالانه سازمان جهانی بهداشت در پی مخالفت چین


تهران- ایرنا – تلاش های تایوان برای دریافت دعوتنامه جهت شرکت در مجمع سالانه سازمان جهانی بهداشت به رغم ادعاهایش در بدست آوردن افزایش حمایت ها از حضورش در این نشست جهانی، شکست خورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118620/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85118620/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86