داعش مسئولیت حمله به هتل چینی‌ها را برعهده گرفت


تهران- ایرنا – گروه تروریستی داعش با انتشار تصویر مهاجمان حمله به هتل چینی‌ها، مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968705/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AA%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/84968705/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AA%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
  آمریکا؛ عامل پنهان جنگ اوکراین، به دنبال تضعیف چین با ابزار تایوان