دیدبان حقوق بشر: تعامل با طالبان نتیجه نمی‌دهد


تهران- ایرنا- مسوول زنان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که تعامل با طالبان نتیجه نمی‌دهد و گزینه‌های دیگر باید بررسی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069091/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85069091/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF