رسانه های چین، اعمال محدودیت کرونایی بر گردشگران را تبعیض آمیز دانستند


تهران – ایرنا – رسانه های دولتی چین الزام به آزمایش کووید – ۱۹ در چند کشور جهان برای شهروندان چین را در واکنش به موج فزاینده همه گیری، تبعیض آمیز دانسته اند که آشکارترین واکنش به محدودیت هایی است که از سرعت بازگشایی مرزهای چین می کاهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983804/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2منبع: https://www.irna.ir/news/84983804/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2