روز قدس؛ هم آوایی جهانی علیه اشغالگری صهیونیست ها


تهران- ایرنا- مسلمین جهان بعد از گذشت چهل و چهار سال همچنان با تجدید میثاق با پیامی که امام خمینی (ره) در ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ در حمایت از مردم مظلوم فلسطین خطاب به آنها صادر کردند همبستگی خود را در حمایت از «حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین» در مقابل جنایت های غیرانسانی صهیونیست های غاصب به نمایش گذاشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082450/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7