رویکرد مثبت اروپا در قبال چین؛ یک نشانه خوشایند


تهران- ایرنا – در مقاله ای که از سوی مارتین ژاک استاد دانشگاه کمبریج در روزنامه گلوبال تایمز منتشر شده روابط چین و اروپا و تاثیرات جنگ اوکراین بر این روابط بررسی و به نشانه های رویکرد مثبت اروپا در برابر چین اشاره شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086655/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF