رییس جمهوری چین خواستار تجارت نفت و گاز با ارز یوان شد


تهران-ایرنا- شی جین پینگ رئیس جمهور چین درحالی که در عربستان سعودی حضور دارد، روز جمعه به رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گفت که چین خواستار خرید نفت و گاز با استفاده از ارز یوان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965587/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84965587/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF