سفر وزیر دارایی کره جنوبی به آمریکا


تهران- ایرنا – دفتر وزیر دارایی کره جنوبی از سفر وزیر این کشور به آمریکا برای شرکت در چندین نشست از جمله جلسه وزیران دارایی گروه ۲۰ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077726/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85077726/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7