سفیر مسکو در پکن : روابط روسیه و چین عمیق و قادر به مقابله با هر چالشی است


تهران – ایرنا – ایگور مورگولف سفیر مسکو در پکن گفت که روابط روسیه و چین قوی و دوستانه بوده و قادر به مقابله با هر چالشی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955171/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/84955171/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7