سفیر چین در توکیو: گروه ۷، ابزار سیاسی علیه برخی کشورهاست


تهران- ایرنا- سفیر چین در توکیو با اشاره به رویکرد گروه ۷ (شامل ژاپن، آمریکا و پنج کشور دیگر) و همچنین انتقاد از طرح ژاپن برای تخلیه آب‌های آلوده به تشعشعات هسته‌ای تاکید کرد که این گروه نماینده جامعه بین‌المللی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097055/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85097055/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA