سناتور کندی: مقام‌های دولت آمریکا از پاسخگویی درباره بالون چینی طفره می‌روند


تهران- ایرنا- سناتور جان کندی گفت که مقام‌های دولت آمریکا از پاسخگویی درباره پرواز بالون چینی بر فراز آسمان ایالات متحده طفره می‌روند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025656/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85025656/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C