شمارش معکوس گشودن سفارت‌خانه‌ها در تهران و ریاض


تهران- ایرنا- پس از آنکه تهران – ریاض با وساطت چین در پکن توافق کردند، قرار شد دو کشور در مدت حداکثر ۲ ماه روابط دیپلماتیک خود را از سرگرفته و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند. گام درستی که روابط دو کشور را در مسیر ترمیم و بازسازی فعال قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079060/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%DA%AF%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6منبع: https://www.irna.ir/news/85079060/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%DA%AF%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6