شماری از رهبران ارشد نظامی و حزبی کره شمالی تغییر کردند


تهران- ایرنا- رسانه‌ها اعلام کردند که در آخرین جلسه حزب کارگران کره شمالی رهبران ارشد نظامی و حزبی این کشور تغییر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985289/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84985289/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF