صندوق بین المللی پول: رشد اقتصادی چین بر ثبات مالی جهان تاثیر بالایی دارد


تهران- ایرنا- یا مقام ارشد در صندوق بین المللی پول اعلام کرد در شرایطی که اقتصاد جهانی با فشار مالی روبروست، رشد اقتصادی چین برای ثبات مالی جهان از اهمیت فراوانی برخوردار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085309/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85085309/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1
  روابط پکن با کشورهای اروپایی در کنترل هیچ طرف ثالثی نیست