طالبان و ترکیه بر گسترش روابط تجاری تاکید کردند


تهران- ایرنا- نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیداربا “جیهاد ارگین‌آی” سفیر ترکیه در افغانستان در مورد گسترش روابط تجاری دوکشور گفت وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111540/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF