طالبان: گفت‌وگوهای بین‌الافغانی به دلیل فقدان دیدگاه واحد بی‌نتیجه ماند


تهران- ایرنا- وزیر خارجه طالبان می‌گوید که گفت و گوهای بین‌الافغانی که در توافقنامه دوحه مقرر شده، به دلیل فقدان دیدگاه واحد با طرف مقابل به نتیجه نرسیده‌ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077231/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85077231/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87