فصلی تازه از همکاری چین و کشورهای آسیای مرکزی


تهران- ایرنا- برگزاری نشست آتی چین و آسیای مرکزی در اواسط ماه جاری میلادی به میزبانی شی جینپینگ رئیس جمهوری چین از ایجاد فصلی تازه میان پکن و آسیای مرکزی حکایت دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111767/%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C

  زلزله‌ سوماترای اندونزی را لرزاند