فوران آتش‌فشان ساکوراجیما در جنوب غربی ژاپن


تهران- ایرنا- آتش‌فشان ساکوراجیما در استان کاگوشیما واقع در جنوب غربی ژاپن روز چهارشنبه فوران کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024651/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85024651/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86