فیلیپین از رویارویی با کشتی‌های چین در دریای چین جنوبی خبر داد


تهران- ایرنا – در آخرین سلسله تنش ها از برخوردهای دریایی چین و فیلیپین گشت ساحلی فیلیپین امروز جمعه از رویاروی با کشتی های چینی که به ادعای فیلیپین در حال انجام مانورهای خطرناک در دریای چین جنوبی بودند خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094956/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85094956/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF