قطر و آلمان بر لزوم تداوم همکاری جهانی با افغانستان تاکید کردند


تهران- ایرنا- وزیر خارجه قطر در دیدار با همتای آلمانی خود بر ضرورت تداوم همکاری جامعه جهانی برای تقویت توانمندی‌های مردم افغانستان و توانمند ساختن آنها برای جلوگیری از هرگونه بحران داخلی تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115785/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85115785/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF