نشست سران گروه هفت/ مداخله در امور کشورها و سکوت در قبال جنایت اتمی آمریکا


تهران-ایرنا- بیانیه پایانی نشست سران گروه ۷ در هیروشیما که بندهایی از آن به مداخله صریح در امور داخلی دیگر کشورها از جمله طرح ادعاهای حقوق بشری درباره ایران اختصاص یافته، درباره بزرگترین جنایات حقوق بشری جهان ازجمله حمله اتمی آمریکا به همین شهر درسال ۱۹۴۵ و جان باختن هزاران انسان بی گناه سکوت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117188/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85117188/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA