نشست وزرای امورخارجه گروه ۷ با تمرکز بر امنیت در آسیا


تهران- ایرنا – وزیران امورخارجه گروه ۷ از فردا یکشنبه با تمرکز بر مسائل امنیتی اروپا و منطقه هند-اقیانوسیه در ژاپن گردهم می آیند تا پیرامون نگرانی ها درباره جنگ در اوکراین و افزایش تنش پیرامون چین به گفتگو بپردازند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083580/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85083580/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7