همکاری های رسانه ای ایرنا و سازمان اقتصادی دی – هشت گسترش می یابد


تهران – ایرنا – یادداشت تفاهم همکاری رسانه ای میان سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا ) و سازمان همکاری اقتصادی دی – هشت روز چهارشنبه در تهران امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044292/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85044292/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C