هند: وضعیت مرزها با چین در بخش هیمالیا، شکننده و خطرناک است


تهران- ایرنا- پس از درگیری‌های سال ۲۰۲۰ در مرزهای هند و چین که وضعیت از طریق دور مذاکرات دیپلماتیک و نظامی آرام شد، اکنون وزیر امور خارجه هند می‌گوید: وضعیت مرزها با چین در بخش هیمالیا، شکننده و خطرناک است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060593/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85060593/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA