وزارت خارجه تایوان: رزمایش نظامی چین ثبات منطقه را تضعیف می کند


تهران- ایرنا- وزارت خارجه تایوان در واکنش به رزمایش نظامی چین اعلام کرد که پکن صلح و ثبات منطقه را تضعیف و خدشه دار می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079432/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85079432/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
  نیکی : آمریکا از ماهواره های ژاپن در برابر هرگونه حمله محافظت می کند