وعده فرستاده ژاپن به کره جنوبی برای پیشرفت روابط سئول-توکیو در مقابل کره شمالی


تهران- ایرنا – فرستاده ارشد ژاپنی به کره جنوبی امروز چهارشنبه وعده داد تلاش هایی برای پیشرفت روابط میان سئول و توکیو درمیانه از سرگیری دیپلماسی مذاکرات میانجیگری میان دو کشور همسایه پس از دهه ها صورت گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113490/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85113490/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1