پاکستان هرگونه تجارت با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد


تهران- ایرنا- وزارت بازرگانی پاکستان گزارش‌های اخیر مبنی بر تجارت این کشور با رژیم صهیونیستی را شایعه دانست و ضمن تکذیب آن اعلام کرد که دولت پاکستان هرگز قصد تجارت با اسرائیل را ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071654/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85071654/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF