پولیتیکو: شکاف بزرگ درون اتحادیه اروپا / فرانسه و آلمان درباره چین اختلاف نظر آشکار دارند


تهران- ایرنا- تارنمای پولیتیکو در تحلیلی با اشاره به اختلاف نظر شدید بین اعضای ارشد اتحادیه اروپا درباره روابط با چین، نوشت: فرانسه، آلمان و موسسات اتحادیه اروپا بر سر احیای موافقتنامه جامع سرمایه گذاری با پکن (CAI) که متوقف شده است، اختلاف نظر آشکار دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090700/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85090700/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87