چین: آمریکا باعث فاجعه انسانی و بحران انرژی در سوریه است


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین، با اشاره به اقدام آمریکا در سرقت نفت سوریه و قاچاق آن به پایگاه های آمریکایی، گفت: آمریکا، مسئول فاجعه انسانی و بحران انرژی در سوریه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002506/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85002506/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA