چین: آمریکا بزرگترین منبع تسلیحات جنگ اوکراین است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با رد اتهامات مطرح شده علیه این کشور مبنی بر کمک تسلیحاتی به روسیه در برابر اوکراین، تاکید کرد: آمریکا، بزرگترین منبع تسلیحات برای میدان جنگ در اوکراین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037160/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85037160/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA