چین: آمریکا حق ندارد انگشت اتهامش را به سمت روابط چین-روسیه نشانه بگیرد


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به اینکه چین فعالانه مذاکرات صلح جنگ اوکراین و توافق سیاسی را بهبود می بخشد تاکید کرد آمریکا حق ندارد انگشت اتهامش را به سوی روابط چین و روسیه نشانه بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042253/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85042253/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87
  اعضای گروه ۷ بر مقابله با تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌ها توافق کردند