چین: اسرائیل به قطعنامه‌های شورای امنیت در قبال فلسطین متعهد باشد


تهران- ایرنا- “ژانگ جون” سفیر و نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد می گوید گسترش فعالیت های شهرک سازی اسراییل بر روی زمین و منابع  فلسطین نوعی تجاوز به حقوق فلسطینیان به شمار می آید و دستیابی آنها به حق تعیین سرنوشت، تشکیل یک کشور مستقل را دست نیافتنی می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975425/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84975425/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF