چین برای دهمین سال متوالی بزرگترین شریک تجاری ایران باقی ماند


تهران- ایرنا- براساس اعلام وزارت بازرگانی چین، این کشور برای دهمین سال متوالی بزرگترین شریک تجاری ایران باقی مانده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034685/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85034685/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF