چین به انگلیس درباره دخالت در امور هنگ‌کنگ هشدار داد


تهران-ایرنا- دفتر وزارت خارجه چین در هنگ کنگ، گزارش دولت انگلیس درباره وضعیت این منطقه را دخالت در امور داخلی خود دانست و در این باره به لندن هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997408/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/84997408/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF