چین: توافق ایران و عربستان، نماد پیروزی صلح و گفت‌وگو است


تهران- ایرنا- رئیس امور سیاست خارجی حزب کمونیست چین، با تاکید بر لزوم حفظ روحیه احترام متقابل برای حل بحران‌های کشورها، گفت: توافق ایران و عربستان، نماد پیروزی صلح و گفت‌وگو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053210/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85053210/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA