چین: جهان باید نگرانی های مردم فلسطین را مورد توجه قرار دهد


تهران- ایرنا – فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه گفت لازم است جامعه جهانی با فوریتی بیشتر و قوی تر با توجه به نگرای های مشروع درباره فلسطین اقدام کند و گام های واقعی برای مردم فلسطین بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076467/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AF

  کابل تسلیم زمین بالا به عنوان 1.2700 ثابت نگه می دارد