چین خواستار لغو فوری و بی قیدوشرط تحریم‌ها علیه سوریه شد


تهران- ایرنا- چین از آمریکا و دیگر کشورهای همراه کننده آن در اعمال تحریم ها علیه سوریه خواست تا فوری و بدون قید و شرط تمامی تحریم‌ها علیه روسیه را متوقف کنند و جلوی افزایش فجایع انسانی در این کشور را بگیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044366/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85044366/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF