چین: پکن به حاکمیت قضایی همه کشورها احترام می‌گذارد


تهران- ایرنا- سفارت چین در انگلیس با تاکید براینکه ما به حاکمیت قضایی همه کشورها احترام می‌گذاریم، تصریح کرد: پکن ایستگاه پلیس در کشورهای خارجی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089659/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85089659/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF